IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
 1. Šie iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) attiecas uz visām personām, kuras īslaicīgi vai ilgstoši – uz līguma pamata, kā klients mācību nolūkos vai kā viesis (turpmāk tekstā – Personas) atrodas biedrības “Valmieras Attīstības aģentūras “Valmieras koprades darbnīcā DARE”” , reģistrācijas nr. 40008054745 (turpmāk tekstā – Darbnīca) telpās.
 2. Darbnīcas personas datu apstrādi veic saskaņā ar biedrības “Valmieras Attīstības aģentūras” Privātuma politiku, kas pieejama mājas lapā https://developvalmiera.lv/privatuma-atruna/, ievērojot Vispārējās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 un saistošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.
 3. Noteikumu ievērošanu no Personu puses ir pienākums uzraudzīt un kontrolēt:
  1. līguma izpildi kontaktpersonām;
  2. Darbnīcas pilnvarotajām personām – apmeklējuma laikā;
  3. jebkuram Darbnīcas darbiniekam, kas pamana nepārprotamu neatbilstību noteiktajai kārtībai.
 4. Personām, kas atrodas Darbnīcas telpās, ir jābūt identificētām.
 5. Darbnīca neatbild par Personas drošību gadījumos, kad no Personas puses šie Noteikumi tiek pārkāpti.
VISPĀRĒJIE DROŠĪBAS NOSACĪJUMI UN UZVEDĪBAS NORMAS
 1.  Personai, atrodoties Darbnīcas telpās, ir pienākums:
  1. izmantot Darbnīcas pakalpojumus šim nolūkam paredzētā un racionālā veidā;
  2. nodrošināt, lai Darbnīcas iekārtas tiktu pareizi lietotas, ievērojot lietotāja vajadzības un radot maksimālās iespējas izmantot iekārtas tās lietošanai paredzētajā nolūkā, tai skaitā, ievērot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darba aizsardzības, ugunsdrošības prasības.
  3. ievērot vispārējās morāles un ētikas normas un izturēties ar cieņu pret apkārtējiem;
  4. ievērot drošības zīmju un uzrakstu prasības, grīdas apzīmējumus, skaņas un gaismas signālus, lietot norādītos individuālās aizsardzības līdzekļus;
  5. nodrošināt Darbnīcas pilnvaroto personu piekļūšanu pie Darbnīcas iekārtām, lai pārbaudītu to esamību darba kartībā un veiktu tehniskās apkopes un, ja nepieciešams, remonta darbus;
  6. veikt visas nepieciešamās darbības, lai novērstu Darbnīcas iekārtu vai citu materiālo vērtību nozagšanas, pazaudēšanas, sabojāšanas vai iznīcināšanas iespēju. Ja Persona nav izpildījis šo pienākumu, tā atlīdzina Darbnīcai iekārtu vai citu materiālo objektu atjaunošanas vērtību, kā arī citus tiešos materiālos zaudējumus, kas radušies iekārtu vai citu materiālo vērtību nozagšanas, pazaudēšanas, sabojāšanas vai iznīcināšanas dēļ;
  7. nekavējoties informēt Darbnīcas pilnvaroto personu, ja iestājies Noteikumu  6.6. punktā minētais;
  8. pēc Darbnīcas pakalpojumu izmantošanas nodot Darbnīcai iekārtas tādā stāvoklī, kādā tās tikušas saņemtas, neskaitot izmaiņas, kuras radušās dabiskajā iekārtu nolietošanas procesā;
  9. apmaksāt visus izdevumus, kas saistīti ar iekārtu defektu un bojājumu novēršanu, ja tādi tiek konstatēti un atklāti pēc Darbnīcas pakalpojumu izmantošanas;
  10. iepazīties ar ražotāja apstiprinātām iekārtu instrukcijām, tehnisko datu lapām, drošības datu lapām un citu ražotāja nodrošinātu informāciju.
 1. Neuzsākt darbu un ziņot Darbnīcas atbildīgajam darbiniekam, ja: 
  1. darba apstākļi rada draudus personiskajai vai apkārtējo cilvēku veselībai un dzīvībai; 
  2. darba instrumenti, ierīces nav tehniskajā kārtībā; 
  3. nav veikta apmācība par jauno darba aprīkojumu; 
  4. ja pamana dzirksteļošanu, dūmus vai liesmu, deguma smaku, slēdžu uzkaršanu; 
  5. nav izsniegti individuālie aizsardzības līdzekļi; 
  6. ir nepietiekams darba vietas apgaismojums; 
  7. ir slikta pašsajūta, nogurums.
 2. Ar darbu uzsākšanu pie Darbnīcas iekārtām, tiek apliecināts, ka tās atrodas darba kārtībā un nav pretenziju par to tehnisko stāvokli un komplektāciju. Pretenzijas par iekārtām, to tehnisko stāvokli, komplektāciju var tikt izteiktas pirms darba sākšanas ar Darbnīcas iekārtām vai nekavējoties, atklājot problēmas iekārtas ekspluatācijas laikā.
 3. Personas nenes atbildību par notikumiem, kuri nav atkarīgi no viņa gribas vai rīcības. Personas nenes atbildību par zaudējumiem, kuri cēlušies nepārvaramas varas notikumu rezultātā.
DARBNĪCAS PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA
 1. Darbnīcai ir pienākums: 
  1. sniegt pakalpojumus labā kvalitātē, pārbaudītā tehniskā stāvoklī atbilstoši iekārtu ražotāja noteiktajiem kvalitātes standartiem;
  2. izskaidrot Darbnīcas pakalpojumu lietošanas nosacījumus un instrukcijas un veikt Personu apmācību, ja nepieciešams;
  3. netraucēt izmantot Darbnīcas pakalpojumus, ja tie tiek izmantoti atbilstoši nosacījumiem;
  4. pēc pieprasījuma, pušu saskaņotā laikā, pārbaudīt Darbnīcas iekārtu tehnisko stāvokli un darba drošumu;
 2. Darbnīca nenes atbildību par notikumiem, kuri nav atkarīgi no tās gribas vai rīcības. Darbnīca nenes atbildību par zaudējumiem, kuri cēlušies nepārvaramas varas notikumu rezultātā.
 3. Personai Darbnīcas telpās aizliegts:
  1. ienest, ievest, glabāt un lietot ugunsnedrošas vielas, atklātu liesmu, jebkāda veida ieročus, sprāgstvielas, pirotehniku, kas nav iepriekš rakstiski saskaņots ar Darbnīcas pilnvaroto personu;
  2. smēķēt Darbnīcas telpās vai tam neparedzētās vietās, kā arī pārkāpt ugunsdrošības normas;
  3. ienest, ievest, glabāt, realizēt un lietot alkoholiskos dzērienus vai narkotiskās un psihotropās vielas, atrasties alkohola, narkotisko un psihotropo vielu ietekmē, atrasties nepiedienīgā, aizskarošā izskatā;
  4. atrasties un/vai pārvietoties Darbnīcas telpās bez attiecīgi norīkota Darbnīcas pilnvarotas personas klātbūtnes, izņemot personas – Pakalpojumu sniedzējus, kas atbilstoši noslēgtajiem līgumiem strādā vai uzturas Darbnīcas telpās;
  5. bojāt Darbnīcas inventāru un citas materiālās vērtības un radīt nekārtību Darbnīcas telpās;
  6. Jebkurā veidā aizskart Darbnīcas darbiniekus vai traucēt darbinieku darbu, ievākt informāciju par Darbnīcu, iztaujāt Darbnīcas darbiniekus vai organizēti vērsties pie Darbnīcas darbiniekiem bez Darbnīcas pilnvarotās personas atļaujas;
  7. Filmēt un fotografēt bez Darbnīcas pilnvarotās personas atļaujas.
UZTURĒŠANĀS DARBNĪCAS TELPĀS
 1. Personu, kuras nav Darbnīcas darbinieki, apmeklējumi atļauti Darbnīcas darba laikā. Uzturēšanās Darbnīcas telpās citā laikā ir atļauta tikai saskaņā ar atsevišķu vienošanos.
 2. Piekļuve Darbnīcas telpām tiek noteikta šādā kārtībā:
  1. ar saskaņojumu bez pavadošās personas, ja persona, kura atrodas Darbnīcas telpās un veic pakalpojumus uz līguma pamata vai atbilstoši Darbnīcas noteiktajai kārtībai veic preču piegādi / saņemšanu vai iekārtu tehnisko apkopi / remontu;
  2. uz apstiprināta mācību ekskursijas dalībnieku saraksta pamata, veicot reģistrāciju apmeklētāju reģistrācijas žurnālā;
  3. klientiem un citiem viesiem ar pavadošo personu, veicot reģistrāciju apmeklētāju reģistrācijas žurnālā.
 3. Darbnīcas apmeklējumam saņemtās piekļuves tiesības ir aizliegts nodot trešajām personām vai izgatavot to kopijas, pēc darbu pabeigšanas, vai objekta apmeklējuma beigām izsniegtās caurlaides vai piekļuves jānodod Darbnīcas pilnvarotajai personai.
RĪCĪBA ĀRKĀRTAS UN NELAIMES GADĪJUMU SITUĀCIJĀ
 1. Jebkurā ārkārtas situācijā jāpārtrauc apmeklējums un jāseko Darbnīcas pilnvarotās personas norādēm.
 2. Ārkārtas situācijās, nepieciešamības gadījumā, zvanīt pa neatliekamās palīdzības tālruni 112.
 3. Rodoties bīstamībai, kas var izraisīt nelaimes gadījumu, darbu nekavējoties pārtraukt un brīdināt citus tuvumā strādājošos un veikt tūlītēju evakuāciju.
 4. Par Darbnīcās notikušo nelaimes gadījumu nekavējoties ziņot Darbnīcas atbildīgajam darbiniekam. 
 5. Nelaimes gadījumā cietušajam nekavējoties sniegt pirmo palīdzību vai izsaukt ātro medicīnisko palīdzību, zvanot uz tālruņa numuru 113 un nosaucot precīzu nelaimes gadījuma vietas adresi, cietušā vārdu, uzvārdu, vecumu un savu vārdu, uzvārdu.
ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU PRASĪBU NEIEVĒROŠANU
 1. Jebkura persona, apmeklējot Darbnīcu, apņemas bez ierunām ievērot šos Noteikumus.
 2. Par darba drošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasību, kā arī šo iekšējās kārtības noteikumu prasību ievērošanu ir atbildīga Persona.
 3. Juridisku personu gadījumā par savu darbinieku, kuri veic darba pienākumus Darbnīcas telpās, instruktāžu darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības jautājumos atbildīgs ir darbinieka darba devējs.
 4. Jebkura persona, kura apmeklē Darbnīcas telpas, apzinās to, ka Noteikumu neievērošanas gadījumā tā var tikt izraidīta no Darbnīcas telpām un, atkarībā no pārkāpuma smaguma pakāpes un sekām, var tikt saukta pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
NOBEIGUMS
 1. Šie Noteikumi sastādīti uz 4 lapām.
 2. Noteikumi (nepieciešamības gadījumā) var tikt aktualizēti un apstiprināti ar Valmieras Attīstības aģentūras valdes saskaņojumu.

Sagatavoja:
Unda Blaumane, vadītāja
Biedrība “Valmieras Attīstības aģentūra “Valmieras koprades darbnīca DARE””

 

Shopping Cart
Scroll to Top