Projekta mērķis: Veidot jauniešu izpratni par videi draudzīgu rīcību un veicināt līdzdalību caur izglītojošu un praktisku zaļā kursa principu īstenošanu savos skolēnu mācību uzņēmumos.

Projekta nosaukums: Videi draudzīgs nākotnes uzņēmējs!

Projekta numurs: 1-08/20/2024

Projekta programma: Valsts budžeta programma 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē “Videi draudzīga dzīvesveida izglītojošu pasākumu īstenošana”.

Projekta īstenošanas periods: 01.03.2024. – 30.04.2025. (14 mēneši)

Projekta partneri: Valmieras Attīstības aģentūra ir vienīgais un galvenais projekta partneris un īstenotājs, kas nodrošinās aktivitāšu ieviešanu un rezultātu sasniegšanu. Projekts tiek īstenots ciešā sadarbībā ar Valmieras, Limbažu, Smiltenes un Cēsu novadu skolām.

Projekta finansējums: Projekta kopējais finansējums EUR 50 000, tai skaitā Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums ir EUR 45 000.

Projektā plānotās aktivitātes:

 1. Tikšanās ar projektā iesaistītajiem skolu pedagogiem.
 2. Interaktīvi ievada semināri skolās par cilvēka darbības ietekmi uz dabu un vidi.
 3. Ekskursijas pie uzņēmējiem, kas pielieto aprites ekonomikas principus savā ikdienas darbā (labās prakses piemēri novados). Tiešsaistes seminārs “Pieredzes apmaiņa!”, kura laikā jaunieši dalīsies iegūtajā pieredzē.
 4. Radošās darbnīcas “Ražo, lieto, pārstrādā!” Valmieras koprades darbnīcā DARE.
 5. Jauniešu ideju ģenerēšanas darbnīcas.
 6. Noslēguma pasākumi “Ideju piči” reģionu ietvaros.
 7. Digitālā bukleta “Videi draudzīgs nākotnes uzņēmējs!” izstrāde.
 8. Projekta noslēguma konference “Ražo, lieto, pārstrādā!”.

Sasniedzamie rezultāti:

 1. Par aprites ekonomiku, patēriņa samazināšanu uzrunāti apmēram 250 jaunieši (vecumā no 13-25 gadiem) no Valmieras, Limbažu, Cēsu un Smiltenes novada skolām.
 2. Kopā novadīti 5 ievada semināri par cilvēka darbības ietekmi uz dabu un vidi – Valmieras, Limbažu, Smiltenes un Cēsu novadu skolās.
 3. Limbažu, Valmieras, Smiltenes un Cēsu novados jaunieši iepazinuši 1-3 uzņēmējdarbības labās prakses piemērus, kas piekopj aprites ekonomikas principus ikdienā.
 4. Apgūtas efektīvas stratēģijas, metodoloģijas un tehnoloģijas atkritumu samazināšanā, resursu efektivitātē un pārstrādē, ko potenciāli pielietot savā esošā vai topošā mācību uzņēmumā.
 5. Novadīts viens tiešsaistes seminārs “Pieredzes apmaiņa!”.
 6. Demonstrēti un apgūti aprites ekonomikas principi.
 7. Noorganizētas 11 radošās darbnīcas, kurās piedalījušies kopskaitā aptuveni 250 jaunieši (vecumā no 13-25 gadiem).
 8. Valmieras, Cēsu, Limbažu un Smiltenes novados norisinājušās ideju ģenerēšanas darbnīcas (grupu darbi).
 9. Jauniešu sagatavoti ideju piči (prezentācijas), kā savu SMU uzlabot, pārveidot vai veidot no jauna balstoties uz aprites ekonomikas principiem, produkta ilgtspējas principiem, un ekoloģiskās pēdas nospieduma pamatnozīmi.
 10. Norisinājušies 3-4 tiešsaistes pasākumi, kuru laikā SMU pārstāvji no Valmieras, Limbažu, Cēsu un Smiltenes novada skolām prezentējuši savus izstrādātos mājas darbus.
 11. Izvirzīti ~10 labākie ideju piči (no 4 iesaistītiem novadiem) projekta noslēguma konferencei.
 12. Izstrādāts viens digitāls buklets “Videi draudzīgs nākotnes uzņēmējs!” par igtspējīgu dzīvesveidu šobrīd, ilgtspējīgu profesionālo darbību nākotnē, ilgtspējīgām biznesa idejām.
 13. Noorganizēta projekta noslēguma konference “Ražo, lieto, pārstrādā!”, kurā jaunieši būs dalījušies ar projekta laikā iegūtajām zināšanām, prasmēm, atziņām, kā arī novērtējuši ieguvumus no projekta.

Kontaktpersona Valmieras Attīstības aģentūrā: Projekta vadītāja Inna Purmale, e-pasts: inna.purmale@valmierasnovads.lv, T. +371 29459332.

Shopping Cart